Visie op het kind

 

Algemeen

 

De BSO is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten en de stap maken om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Op deze manier kunnen ouder(s)/verzorger(s) werk, schoolopleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen. Ook wordt kinderen de mogelijkheid geboden andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen. “Buitenschoolse opvang” is een verzamelnaam voor drie vormen van opvang: voorschoolse opvang (VSO), tussen schoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO).

 

De kinderen worden opgevangen samen met andere kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door: tijdens de lunch, na school, op woensdagmiddag en in de vakanties.

 

Visie op kinderen

 

Het kind als individu en respect hebben voor kinderen staat centraal. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte voor groepsopvoeding is maar ook voor individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook biedt het een klimaat waar kinderen bewust worden van maatschappelijk gangbare normen en waarden.

 

Doelstelling en opvoedingsdoelen

 

We werken met een gemotiveerd team van pedagogisch medewerkers en medewerkers van het centraal bureau die hart hebben voor kinderen. Een lerend team dat open staat voor nieuwe invalshoeken, ervaringen en ontdekkingen. Een houding die we ook bij kinderen proberen te ontlokken. Open, nieuwsgierig, experimenterend en zelf ontdekkend. Een prachtig proces van afhankelijkheid (bij baby’s) naar steeds verder ontwikkelde zelfstandigheid dat door de leidsters wordt begeleidt. Met een houding van de leidsters die vertrouwen uitstraalt in het kunnen van het kind en bij wie een kind zich veilig en vertrouwd kan voelen; een houding die acceptatie en respect uitstraalt en waarbij een kind zichzelf kan en mag zijn, dus ook fouten mag maken en zo nieuwe oplossingen te vinden; een houding die rust uitstraalt dat het kind de tijd krijgt om dingen in zijn eigen tempo te doen; een houding die gezelligheid uitstraalt waardoor er een prettige sfeer in de groep is; oftewel: een houding waar oog, oor ‘liefde’ en ruimte voor het kind in zijn totaliteit is. Immers: het kind staat centraal. Het juiste pedagogische klimaat is belangrijk voor optimale ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerking met ouders is daarbij van groot belang. Voor de leidster is het belangrijk om te weten hoe het thuis gaat, zij kunnen daar op inspelen, en voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag bij de opvang verlopen is. Daarom is er veel aandacht voor de haal- en breng contacten.

 

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

 

Galerij