Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

 

 

Checklist

Hulp bij het uitkiezen van een kinderopvang

Voor ouders die een rondleiding gepland hebben bij kinderopvang Schuylenburght of andere kinderopvangorganisaties hebben wij een handige checklist die voor ouders van groot belang kunnen zijn om voor een bepaalde organisatie te kiezen. Deze kunt u uitprinten en hanteren bij een rondleiding van een bepaalde organisatie.

 

Algemeen

Prijs per uur. Kinderopvang Schuylenburght hanteert een gemiddelde uurprijs, die rond het uurbedrag ligt die de belastingdienst vergoedt zodat u niet onnodig bij hoeft te dragen. De werkelijke ‘netto’ kosten zijn afhankelijk van uw gezinsinkomen. Op onze website kunt u de werkelijke kosten berekenen.

·     Open in de zomer? Kinderopvang Schuylenburght is de gehele zomer geopend.

·     Andere sluitingen. Kinderopvang Schuylenburght is gesloten in de weekeinden, op de nationale feestdagen.

·     Inclusiefprijs. De prijs bij kinderopvang Schuylenburght is inclusief
luiers, de voedingen, maaltijden, gediplomeerde pedagogische medewerkers.

·     Openingstijden. Kinderopvang Schuylenburght is van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur geopend.

·     Breng- en haaltijden. Bij kinderopvang Schuylenburght geldt in principe, vóór 9.00 uur brengen en na 17.00 uur halen.

·     Ruilen van dagen. Bij kinderopvang Schuylenburght kunt u dit doen - als er plaats is - binnen één maand voor of na de te ruilen dag en wanneer het mogelijk is op de groep.

·     Wennen. Kinderopvang Schuylenburght heeft een wenbeleid voor u en voor uw kind opgenomen (vraag hiernaar).

·     Wettelijke aansprakelijkheid. Kinderopvang Schuylenburght heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Pedagogiek

Opvang of méér dan opvang. Bij kinderopvang Schuylenburght worden de kinderen méér dan opgevangen. Het pedagogisch beleid en ons werkplan is samengesteld met ouders en pedagogische medewerkers.

 

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Schuylenburght heeft een pedagogisch beleid dat wordt nagestreefd door de pedagogische medewerkers. De leidinggevende houdt hier toezicht op.

 

Ontwikkelingsfasen

De ontwikkelingsfasen van uw kind staan centraal en worden via observaties, overlegmomenten, ouderavonden en tien minuten gesprekken besproken met de ouders.

·     Signalering. Kinderopvang Schuylenburght signaleert en rapporteert het welbevinden van uw kind via individuele rapporten. Ouders kunnen dit op aanvraag inkijken. Nadat het kind kinderopvang Schuylenburght verlaat, krijgt de ouder alle papieren mee naar huis.

·     Regels interactie. Kinderopvang Schuylenburght heeft pedagogische doelen en vuistregels waarin de interacties tussen pedagogische medewerkers en kinderen nauwkeurig worden omschreven.

 

Activiteiten

Bij kinderopvang Schuylenburght worden verschillende activiteiten aan de kinderen aangeboden, waaronder peutergym voor kinderen vanaf 2 jaar. Op de buitenschoolse opvanggroepen werken we vanuit het opendeuren beleid én met horizontale groepen en wordt sport en spel aangeboden. De pedagogische medewerkers worden zo nodig  bijgeschoold. Ook andere activiteiten worden ondernomen door de pedagogische medewerkers, bijvoorbeeld knutselen, buiten spelen, kringspellen, enzovoort.

 

Levensmiddelen

·         Kinderopvang Schuylenburght bepaalt in overleg met de ouders exact hoe vaak en hoe uw baby voeding krijgt, u geeft dit zelf aan. In een schrift wordt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden.

 

·     De baby's hebben een flessenlijst, hierin wordt precies bijgehouden wat en wanneer een baby drinkt en eet en wanneer de baby poept, plast en slaapt.

·     Kinderopvang Schuylenburght geeft diksap, en/of Roosvicee, yoghurt, karnemelk, melk en water aan de kinderen. De pedagogische medewerkers houden bij of de kinderen voldoende te drinken krijgen.

·     Kinderopvang Schuylenburght biedt dreumesen en peuters driemaal per dag (9.30 uur,11.30 uur, 15.30 uur) eten aan.

·     Wat wordt er gegeten? Kinderopvang Schuylenburght biedt in de ochtend vers fruit, als lunch een broodmaaltijd, en 's middags yoghurt of eventueel crackers aan.

·     Signalering. De pedagogische medewerkers houden bij of de kinderen voldoende voeding krijgen. Dagschema's zijn hier niet verplicht.

·     Overdracht van deze informatie. De pedagogische medewerkers geven elke dag aan de ouders door wat de kinderen gegeten en gedronken hebben en wat ze met spelen hebben gedaan.

Veiligheid en wettelijke eisen

·         Wettelijke eisen, veiligheid. Kinderopvang Schuylenburght is voor al haar locaties in het bezit van een gebruiksvergunning en kinderopvangregistratie en voldoet op alle locaties aan de wettelijke eisen i.v.m. veiligheid.

 

·     Beveiliging gebouw. Kinderopvang Schuylenburght hanteert een toegangssysteem.

·     Brandbeveiliging. Kinderopvang Schuylenburght heeft voor al haar locaties goedkeuring voor gebruik van de brandweer ontvangen.

·     Calamiteitenplan. Kinderopvang Schuylenburght heeft voor elke locatie een calamiteitenplan en oefent dit tweemaal per jaar.

·     Vluchtmogelijkheden. Kinderopvang Schuylenburght heeft op al haar locaties voldoende vluchtwegen, zodat evacuatie altijd plaats kan vinden.

EHBO

·      Bij kinderopvang Schuylenburght hebben alle werknemers een EHBO-diploma en een cursus brandpreventie gevolgd. Deze cursussen tezamen bieden een BHV-diploma buiten het dagverblijf.

·     Kinderopvang Schuylenburght neemt alleen kinderen mee naar buiten na schriftelijke toestemming van ouders.

·     Giftige stoffen. Kinderopvang Schuylenburght heeft alle giftige stoffen op voor kinderen onbereikbare plaatsen opgeborgen.

·     Elektriciteit. Kinderopvang Schuylenburght heeft al haar stopcontacten en stroombronnen op voor kinderen ontoegankelijke plaatsen gesitueerd of afgeschermd met een plaatje.

·     Ongevallen registratie. De ouder wordt altijd mondeling op de hoogte gebracht en er wordt een ongevallenregistratieformulier ingevuld.

·     Privacy kind. Kinderopvang Schuylenburght hanteert een privacyreglement waarin staat dat er geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

·     Slaapruimtes. Kinderopvang Schuylenburght heeft voor alle groepen in al haar dagverblijven een aparte slaapkamer.

·     Tuin. Kinderopvang Schuylenburght heeft bij al haar locaties een eigen buitenspeelplaats.

Hygiëne en gezondheid

·     Hygiëne. Kinderopvang Schuylenburght hecht grote waarde aan
een schone en hygiënische omgeving.

·     Beleid. Hygiëne vormt onderdeel van het pedagogisch beleid.
Flessen en spenen. Flessen en spenen worden dagelijks gesteriliseerd (gebruikt of niet gebruikt) en zo nodig in de ijskast
bewaard.

·     Slofjes. Kinderopvang Schuylenburght hanteert een sloffenbeleid. Dit om vuil van buitenaf niet mee naar binnen te nemen.

·     Beddengoed. Kinderopvang Schuylenburght verschoont minimaal één keer per week of vaker wanneer dit nodig is.

·     Knuffels en speelgoed. Kinderopvang Schuylenburght wast elke week de knuffels.

·     Luiers. Kinderopvang Schuylenburght verschoont de luiers zoveel als noodzakelijk is.

·     Ziektebeleid. Kinderopvang Schuylenburght heeft een duidelijk ziektebeleid, waar informatie over ziekte uitgebreid staat beschreven en hoe te handelen.

·     Signalering. Door gediplomeerde ervaren pedagogische medewerkers op de groep te plaatsen, kan de pedagogische medewerker al snel signalen opvangen en de ouder hiervan op de hoogte brengen.

Medewerkers

·         Organisatie locatie. Iedere locatie heeft een locatie manager die verantwoordelijk is voor die locatie, pedagogische medewerkers en stagiaires.

 

·     Opleidingsniveau pedagogische medewerkers. Kinderopvang Schuylenburght heeft gediplomeerde of in opleiding zijnde pedagogische medewerkers in dienst.

·     Vervanging ziekte en vakantie. Kinderopvang Schuylenburght streeft naar een eigen invalbeleid. De oproepkrachten beschikken over een relevant diploma of volgen een relevante opleiding.

·     Uitzendkrachten. Kinderopvang schuylenburght maakt bij uitzondering gebruik van uitzendkrachten, via Randstad of Tempoteam.

·     Verklaring omtrent gedrag. Kinderopvang Schuylenburght heeft van iedere medewerker een verklaring omtrent gedrag.

·     Ratio pedagogische medewerkers/kinderen. Kinderopvang Schuylenburght houdt zich aan de wettelijke regels van het aantal kinderen t.a.v. het aantal pedagogische medewerkers.

Ouders

·       Contact. De ouder kan contact opnemen met het centraal bureau voor meer informatie en/of een rondleiding aan te vragen.

 

·     Inschrijving. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Kinderopvang Schuylenburght neemt direct en zo vroeg mogelijk contact met u op indien er plaats is.

·     Voorrangsbeleid. Kinderopvang Schuylenburght geeft voorrang aan broertjes en/of zusjes van kinderen die bij al kinderopvang Schuylenburght worden opgevangen.

·     Plaatsing. Na het versturen van ons aanbod en na een akkoordverklaring uwerzijds ontvangt u een contract ouder/kinderopvang dat u getekend (binnen 5 werkdagen) dient te retourneren, de plaatsing is dan definitief.

·     Oudercommissie. Kinderopvang Schuylenburght heeft op elke locatie een oudercommissie die zo veel mogelijk de belangen van ouders en kinderen behartigt.

·     Oudercommissiereglement. Kinderopvang Schuylenburght heeft een oudercommissiereglement voor al haar locaties. U kunt dit op aanvraag ontvangen.

·     Ouderavonden. Eén keer per jaar worden de ‘rapporten welbevinden’ besproken. Kinderopvang Schuylenburght organiseert daarnaast ouderavonden rond thema's.

·     Klachtenafhandeling. Kinderopvang Schuylenburght is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Kinderopvang Schuylenburght heeft een klachtentevredenheidsonderzoek na het verlaten van de kinderopvang (een soort eindgesprek).

Adminstratief

·         Betaling. Kinderopvang Schuylenburght factureert per maand voor de opvangperiode en via automatisch incasso wordt het verschuldigde van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt raan het einde van iedere maand.

 

·     Opzegtermijn. Kinderopvang Schuylenburght hanteert een opzegtermijn van één maand welke ingaat, wanneer de planning medewerker de opzegging heeft ontvangen. Na schriftelijke ontvangst van uw opzegging (de automatische incasso dient de ouder zelf te beëindigen).

·     Inschrijfgeld. Kinderopvang Schuylenburght berekent € 20,- inschrijfgeld per in te schrijven kind.

·     Wet kinderopvang. Kinderopvang Schuylenburght werkt conform de Wet Kinderopvang.

·     Oudercontract. Kinderopvang Schuylenburght heeft een contract (algemene voorwaarden branche vereniging) waarin veel zaken duidelijk worden geregeld.

·     Prijs/kwaliteit. Kinderopvang Schuylenburght hoopt dat de vragen u helpen een goed oordeel te vormen over de prijs/kwaliteitverhoudingen binnen de kinderopvangbranche.