Zoek  |  Sitemap


BELEEF onze nieuwe projecten!

Zoals peutergym en activiteiten voor de BSO...

Oudercommissie

Taken en werkzaamheden

 

 

Op elke locatie fungeert op vrijwillige basis een oudercommissie. De commissieleden kunnen met elkaar van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen die voor hen en voor kinderopvang Schuylenburght van belang zijn, zoals:

 

 • de openingstijden; 
 • de prijs van de opvang; 
 • het pedagogische beleidsplan; 
 • hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie; 

 

Taken 

Taken van de oudercommissie:

 • overlegt minimaal 1X per jaar met directie; 
 • adviseert gevraagd en ongevraagd; 
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders; 
 • onderhoudt contacten met andere ouders; 
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij kinderopvang Schuylenburght, bv. door ouderavonden te organiseren; 
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

 

Als kinderopvangorganisatie is kinderopvang Schuylenburght verplicht om een oudercommissie op ieder locatie te hebben en ervoor ze zorgen dat in goed overleg bovenstaande agendapunten woorden besproken.

 

Aanmelden

U kunt zich als belangstellende aanmelden via:

 

 • via de pedagogisch medewerkers van de desbetreffende locatie
 • of via de oudercommissieleden
 • of via het centraal bureau

 

 

Kennismakingsbrief

Bij het intake gesprek met de pedagogisch medewerkers, wordt  de oudercommissie toegelicht, zodat iedere ouder volledig wordt geïnformeerd over de oudercommissie en duidelijk wordt gemaakt hoe men zich kan aanmelden.

 

Kinderopvang Schuylenburght ziet graag genoeg ouders die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de oudercommissie. Voor kinderopvang Schuylenburght geldt het motto ‘met elkaar, voor elkaar’ elke dag opnieuw en wij zorgen er graag voor dat iedereen - kinderen, ouders en de pedagogische medewerkers - inspraak heeft in alles wat te maken heeft met onze kinderopvang. Het is belangrijk dat iedereen open een eerlijk met elkaar kan communiceren.